$siteTitle

Tietosuoja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 24.3.2011, päivitetty: 14.5.2013

1. Rekisterinpitäjä

Nimi ja Y-tunnus:
Vantaa-seura ry (Y-tunnus: 1440490-3)

Osoite:
Maarinkunnaantie 11 A 5, 01370 Vantaa

Sähköposti:
info@vantaaseura.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:
Riina Koivisto

Sähköposti:
riina.koivisto@vantaaseura.fi

3. Rekisterin nimi

Vantaa-Seuran asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu rekisteröidyn

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • postiosoite, postinumero ja toimipaikka
  • puhelinnumero
  • mitä kautta tiedot on rekisteriin saatu

Tiedot on tallennettu siinä laajuudessaan, jossa ne on rekisteröidyltä saatu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tietoja kerätään seuraavilla tavoilla:

  • Vantaa-Seuran verkkosivuilla (www.vantaaseura.fi) olevan sähköisen palautelomakkeen kautta
  • Vantaa-Seuran tapahtumassa täytetyn palaute- tai jäsenlomakkeen kautta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto:

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot:

ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu sekä ulkopuolisilta että organisaation sisällä salasanoin ja käyttöoikeusrajoituksin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joille se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Yhteydenotot pyydetään osoitteeseen: info@brq.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää itseään koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksissa sekä mielipide- tai markkinatutkimuksissa. Pyydämme yhteydenotot tähän liittyen osoitteeseen: info@vantaaseura.fi

Lisätietoa tietosuojasta osoitteessa: www.tietosuoja.fi

Helsinga on Facebook Helsinga on Youtube Helsinga on Instagram